Sunday, July 17, 2011


ஏகத்துவத்தின் வெளிப்பாடு தொழுகை
அப்பாஸ் அலி
Bû\YàûPV UôùTÚm LÚûQVôp UßûU ùYt±dÏ @¥jR[UôL BÚdLd á¥V GLjÕYd ùLôsûLûV GtÏm Tôd¡VjûR Sôm ùTt±Úd¡ú\ôm. BkR @¥lTûP«p @pXôy DXLj§p YôÝm @û]YûWÙm ®P SmûU úUmTÓj§ BÚd¡\ôu. @pXôy®túL FpXôl×LÝm.
A]ôp ""Bû\YàdÏ BûQ ûYdLôUp BÚkRôp UhÓm úTôÕm Uß DXL Yôr®p ùYt±VûPkÕ ®PXôm'' Fuß Smªp TXo RY\ôL Fi¦dùLôiÓ BÚd¡ú\ôm. ùTÚmTôÛm SpXUpLû[ Sôm ùNnVôUp BÚlTÕ BûRj Rôu DQojÕ¡\Õ.
GLjÕYd ùLôsûLûVd LûPl ©¥jRYàdÏ ¨fNVm ùNôodLm ¡ûPdÏm FuT§p Fs[[Üm NkúRLm BpûX. A]ôp SWLm ùNpXôUp ùNôodLm ùNpYô]ô? Fuß Sôm úVô£dL úYiÓm. Gù]u\ôp BvXôj§u LPûULû[ N¬VôL ¨û\úYt\ôR LôWQj§]ôp RqÍjYô§LÞm UßûU«p SW¡p Ri¥dLl TÓYôoLs Fuß S© (^p) @YoLs á±Ùs[ôoLs.حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الجَنَّةِ» قَالَ: «فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ المَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ أخرجه  الترمذي

حكم الألباني : صحيح@pXôy®u çRo (^p) @YoLs á±]ôoLs: GLjÕYd ùLôsûLÙûPVYoL°p £Xo SWLj§p @Ól×dL¬Lû[l úTôuß Uôß¡u\ @[®tÏ @eúL úYRû] ùNnVl TÓYôoLs. ©u× (Bû\YàûPV) @Ús @YoLÞdÏd ¡hÓm. (SWLj§-ÚkÕ) @YoLs ùY°úVt\lThÓ ùNôodLj§u YôNpL°p ÅNlTÓYôoLs. ùNôodLYô£Ls @YoLs ÁÕ Ri½ûWj ùR°jRÜPu S§Vôp ÑUkÕ YWlThP ®ûR (LûWúVôWm) Øû[lTûRl úTôp @Yo (קRôL) DÚùYÓjÕ ùNôodLj§p ÖûZYôoLs.
@±®lTYo: _ô©o (W-)  èp: §oª§ 2522


RqÍj ùLôsûLûV ûYjÕ Uôj§Wm SWLj§-ÚkÕ Rl©jÕ ®PØ¥VôÕ FuTûR ùRs[j ùR°YôL BkR a¾v FÓjÕûWd¡\Õ. SWLj§tÏf ùNuß ®hÓ ùNôodLj§tÏs ÖûZYûR ®P SWLj§tÏs ×LôUp ùNôodLm ×ÏYúR UôùTÚm ùYt±. BqYôß @pXôy §ÚUû\d ÏoA²p ùR°ÜTÓjÕ¡\ôu.كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ – سورة آل عمران 185


IqùYôÚYÚm UWQjûRf ÑûYlTYúW. ¡VôUj Sô°p Rôu DeL°u á-Ls ØÝûUVôL YZeLlTÓm. SWLjûR ®hÓm çWUôdLlThÓ ùNôodLj§tÏ @àlTlThPYo ùYt± ùTtß ®hPôo. BqÜXL YôrdûL GUôtßm YN§Ls R®W úY±pûX.  (@pÏoAu 3:185)


Rqͧu ùY°lTôÓ StLô¬VeLs
BkR ùYt±ûV Sôm @ûPV úYiÓm Fu\ôp RqÍj ùLôsûLûV LûPl©¥lTÕPu @pXôy ®§jR LPûULû[Ùm @YàûPV çRo Lôh¥j RkR StLô¬VeLû[Ùm @§Lm ùNnV úYiÓm.

 @UpLs FuTÕ GLjÕYj§u ùY°lTôPôÏm.


@Lj§u @ZÏ ØLj§p ùR¬Ùm Fuß áßYûRl úTôp GLjÕYYô§«u StùNVpLû[ ûYjÕ BYo RqÍjYô§ Fuß UdLs B]eLôÔm ®Rj§p SUÕ SPY¥dûLLs BÚdL úYiÓm. GLjÕYYô§ SWLm ×LôUp ùNôodLm ×L úYiÓUô]ôp @Y²Pj§p @Y£Vm SpXUpLs ¨û\V BÚdL úYiÓm. BûR @pXôy §ÚUû\d ÏoA²p TpúYß BPeL°p Ñh¥d LôhÓ¡\ôu.


قل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا – سورة الكهف 110

""Sôu DeLû[l úTôu\ U²Ru Rôu. (F²àm) DeLs LPÜs IúW IÚ LPÜú[ F] F]dÏ @±®dLlTÓ¡\Õ. RUÕ Bû\Y²u Nk§lûT F§o TôolTYo SpX\jûRf ùNnVhÓm! RUÕ Bû\ YQdLj§p FYûWÙm BûQ Lt©dLôÕ BÚdLhÓm'' Fuß (ØamUúR!) áßÅWôL!  (@pÏoAu 18:110)
@pXôy BkR YN]j§p RuàûPV Nk§lûT @¥VôoLs ùTßYRtÏ BWiÓ ®`VeLs úYiÓm Fuß áß¡\ôu. Iuß BûQ ûYdLôUp GLjÕYd ùLôsûLûVd LûPl©¥lTÕ. Utù\ôuß SpX\m ùNnYÕ. @pXôy®u ùTôÚjRjûRl ùTßYRtÏ SpX\eLs @Y£Vm Fuß BkR YN]j§-ÚkÕ DQWXôm.
U²Ru ùNnR SpX\eLs Utßm ¾ûULû[ @pXôy UßûU Sô°p RWôÑLû[ ûYjÕ @[®ÓYôu. @§p SpX\eLs @§LUô¡®hPôp @Yu ÑYodLm ùNpYôu. A]ôp ¾ûULs ªûLjÕ ®hPôp @Yu ùNpX úYi¥V BPm SWLm. BûR @pXôy ©uYÚm YN]j§p FÓjÕûWd¡\ôu.


فَأَمَّامَنْ َثقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ 
(10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11) سورة القارعة 


VôÚûPV FûPLs L]UôL BÚd¡u\]úYô @Yo §Úl§Vô] YôrdûL«p BÚlTôo. VôÚûPV FûPLs BúXNôL Ds[]úYô @Yo ReϪPm aô®VôYôÏm. aô®Vô Fu\ôp Fu]ùYuß DUdÏ FlT¥j ùR¬Ùm? @ÕúY ÑhùP¬dÏm ùSÚlTôÏm.  (@pÏoAu 101:6)

Sôm B\kR ©\Ï SmØPu YWdᥠSôm ùNnR ùNVpLs Rôu. Sôm ׬kR SpX\eLû[j R®W ùNpYúUô, LôÑ TQúUô Uß DXL Yôr®p FkRl TVàm RWôÕ. Uß DXL Yôr®p CúPt\m ùT\ úYiÓUô]ôp SpXUpLs @Y£Vm FuTûR S© (^p) @YoLs ©uYÚm a¾³p ùR°ÜTÓj§Ùs[ôoLs. F]úY RqÍj FuTÕ ùYßm Sm©dûL Uôj§Wm BpûX. Uô\ôL ùNVpTôÓLÞPu BûQkRÕ FuTûR U\kÕ®Pd áPôÕ.


حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ " أخرجه البخاري


@pXôy®u çRo (^p) @YoLs á±]ôoLs: B\kÕ úTô]YûW êuß ùTôÚhLs ©u ùRôPokÕ ùNp¡u\]. (@Yt±p) BWiÓ §Úm© ®Ó¡u\]. Iuß UhÓúU @YÚPu Re¡ ®Ó¡u\Õ. @YûW @YÚûPV ÏÓmTØm, ùNpYØm, @Yo ùNnR ùNVpLÞm ©u ùRôPokÕ ùNp¡u\]. (@Yt±p) @YÚûPV ÏÓmTØm, ùNpYØm §Úm© ®Ó¡u\]. @YÚûPV ùNVpLs UhÓúU @YÚPu Re¡®Óm.
@±®lTYo: @]v ©u  Uô-d (W-) èp: ×Lô¬ 6514


Bû\Yu Y-Ùßj§V Lô¬VeL°p Iu\ô] ùRôÝûL ®`Vj§p Sôm úUôNUôL SPkÕ ùLôs¡ú\ôm. TXo ùRôÝûLdϬV úSWj§p ùRôÝûLûV ¨û\úYtß Y§pûX. TX úSWeL°p ùRôZ úYiÓm Fu\ FiQm áP BpXôUp úL°dûLL°p CÓThÓ YÚ¡ú\ôm.
ùRôÝûLdÏ UhÓm UdLû[ @ûZd¡u\ RlÄd _Uô@j§]o RY\ô] ùNn§Lû[ Sm©]ôÛm ùRôÝûL ®`Vj§p LY]UôL BÚlTÕPu RôeLs CÓThP T¦«p FqY[Ü Øû]l×Pu ùNVpTÓ¡\ôoLs! Nj§Vd ùLôsûL«p BÚdLdá¥V Sôm @YoLû[ ®Pl TuUPeÏ ùRôÝûLûVl úTQ úYiÓm. ùRôÝûL«u @Y£VjûRÙm @ûR ®hPYàdÏ UôodLm ®Óm FfN¬dûLûVÙm ÏoAu a¾v @¥lTûP«p GLjÕYYô§ @±kÕ ùLôiPôp ¨fNVUôL @Yu ùRôÝûLûV ®PUôhPôu.
ùRôÝûL«u Ød¡VjÕYm


BvXôm FuTÕ, @pXôyûYj R®W úYß VôÚm YQdLj§tÏj RϧVô]Yo BpûX Fuß áßYÕ, Utßm ùRôÝûL, úSôu×, _Lôj, aw A¡V HkÕ çiL[ôp LhPlThÓs[Õ.
BkR Hk§p Iu\ô] ùRôÝûLûV IÚYo ®ÓYôWô]ôp @YÚûPV BvXôm Fu\ LhPPm ùT¬V Ïû\TôÓ DûPVRôL A¡ ®Ó¡u\Õ. FlúTôÕ @Õ B¥kÕ ®Ým Fuß ùNôpX Ø¥VôÕ. Sôm Lh¥V LhPPj§u IÚ çi ®ÝkÕ ®hPôúXô @pXÕ @Õ TXm Ïu±VRôL BÚkRôúXô DPú] Sôm @ûRf N¬ ùNnÕ ®Ó¡ú\ôm. BpûXùVu\ôp @Õ Sm ÁÕ ®ÝkÕ SmûUúV @¯jÕ ®Óm. ùRôZôRY²u BvXôm Fu\ LhPPm LôXlúTôd¡p B¥kÕ, @Y²Pj§p BvXôm @tßl úTôn®Óm FuTRôp S© (^p) @YoLs ùRôÝûLûV BvXôj§u çi Fuß Il©hÓs[ôoLs.حَددّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "أخرجه البخاري@pXôy®u çRo (^p) @YoLs á±]ôoLs:
YQdLj§tϬVYu @pXôyûYVu± úYß VôÚªpûX Fußm ØamUÕ @YoLs @pXôy®u çRo Fußm §VôL Sm×Rp, ùRôÝûLûV ¨ûX¨ßjÕRp, ^Lôj YZeÏRp, aw ùNnRp, WU[ô²p úSôu× úSôt\p A¡V _kÕ Lô¬VeLs ÁÕ BvXôm ¨ßYlThÓs[Õ.
@±®lTYo: Blà DUo (W-)  èp: ×Lô¬ 8

L-UôûY Sm× Uôj§Wm BvXôm @pX. BkR HkÕ LPûULû[Ùm ¨û\úYtßYÕ Rôu BvXôm. IÚYu L-UôûY Gtßd ùLôiÓ, ùRôZ®pûX Fu\ôp @YàûPV BvXôm @ûWÏû\VôL Ds[Õ Fuß @ojRm. úUtá\lThP HkÕm úNokRÕ Rôu BvXôm Fuß S© (^p) @YoLs ©uYÚm a¾³p ®[dÏ¡\ôoLs.حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ» . قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: " الإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ".أخرجه البخاري


S© (^p) @YoL°Pm IÚ U²Ro (´lÃp), ""BvXôm Fu\ôp Fu]?'' Fuß úLhPôo. @RtLYoLs ""BvXôm FuTÕ @pXôyÜdÏ (FRû]Ùm) BûQVôLd LÚRôR ¨ûX«p @Yû] ¿o YQeÏYÕm, ùRôÝûLûV ¿o ¨ûX¨ßj§ YÚYÕm, LPûUVôdLlThP _LôjûR ¿o YZe¡ YÚYÕm, WU[ôu UôRj§p ¿o úSôu× úSôtTÕUôÏm'' Fuß á±]ôoLs.
@±®lTYo: @éaýûWWô (W-)  èp: ×Lô¬ (50)


FpXô ®`VeL°Ûm SUdÏ @Z¡V ØuUô§¬VôL ®[eÏm S© (^p) @YoLs ùRôÝûL ®`Vj§Ûm £\kR ØuUô§¬VôLj §LrkÕs[ôoLs. UWQ úYû[«p áP ùRôÝûLûV @YoLs ®hÓ ®P®pûX.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِينِي [ص:139] عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» . قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» ، فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أخرجه البخاري


@lTôv (W-) Utßm @Ä (W-) A¡V BÚY¬u ÁÕ NônkÕ ùLôiÓ RûW«p LôûX Eu\ Ø¥VôUp @YoL[Õ TôRm RûW«p úLôÓ úTôhÓd ùLôiúP ùNu\Õ. BqY[Ü £WUUô] ¨ûX«Ûm Bû\YàdÏf ùNnV úYi¥V ùRôÝûLûV ¨û\úYt±]ôoLs. Rôu BpXô®hPôÛm Ru úRôZoLs ùRôÝÕ ùLôi¥ÚlTûRl TôojÕ @[®pXô U¡rf£ ùLôiPôoLs. 
Sôu A«`ô (W-) @YoL°Pm ùNuß, ""S© (^p) @YoLs úSôÙt\ úTôÕ SPkR ¨Lrf£ûV F]dÏf ùNôpÅoL[ô?'' Fuß úLhúPu. @RtÏ @YoLs á±VRôYÕ.
S© (^p) @YoLÞdÏ úSôn LÓûUVô] úTôÕ, ""UdLs ùRôÝÕ ®hPôoL[ô?'' Fuß úLhPôoLs. ""BpûX, @YoLs DeLû[ F§oTôojÕd ùLôi¥Úd¡\ôoLs'' Fuß á±ú]ôm. @lúTôÕ ""Tôj§Wj§p F]dÏj Ri½o ûYÙeLs'' Fu\ôoLs. @qYôú\ SôeLs Ri½o ûYjúRôm. @§p @YoLs Ï°jÕ ®hÓ FÝk§ÚdL ØVu\ôoLs. @lúTôÕ @YoLs UVe¡ ®ÝkÕ ®hPôoLs. ©u]o @YoL°u UVdLm ùR°kR úTôÕ, ""UdLs ùRôÝÕ ®hPôoL[ô?'' Fuß úLhPôoLs. ""BpûX, @YoLs DeLû[ F§oTôojÕd ùLôi¥Úd¡\ôoLs'' Fuß ùNôuú]ôm. @lúTôÕ, ""Tôj§Wj§p F]dÏj Ri½o ûYÙeLs'' Fu\ôoLs. @qYôú\ Ri½o ûYjúRôm. @YoLs DhLôokÕ Ï°jÕ ®hÓ FÝk§ÚdL ØVu\ôoLs. @lúTôÕ @YoLs UVe¡ ®ÝkÕ ®hPôoLs. ©u]o @YoL°u UVdLm ùR°kR úTôÕ, ""UdLs ùRôÝÕ ®hPôoL[ô?'' Fuß úLhPôoLs. ""BpûX, @YoLs DeLû[ F§oTôojÕ BÚd¡\ôoLs'' Fuß ùNôuú]ôm. @lúTôÕ ""Tôj§Wj§p F]dÏj Ri½o ûYÙeLs'' Fuß ùNôu]ôoLs. @qYôú\ SôeLs Ri½o ûYjúRôm.
@±®lTYo: DûTÕpXôy  èp: ×Lô¬ 687


َدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ.أخرجه البخاري

( Sôs) S© (^p) @YoLs @lTôv (W-) @YoLÞdÏm úYß IÚ U²RÚdÏm BûP«p (ùRôe¡VYoL[ôL) ùY°úV YkRôoLs. (@YoL°u LôpLû[ N¬VôL Eu\ Ø¥VôûUVôp) 骫p @YoL[Õ LôpLÞm úLô¥hÓd ùLôiÓ ùNu\].
@±®lTYo: A«`ô (W-)  èp: ×Lô¬ 198حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا» ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِالحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ» أخرجه البخاري

S© (^p) @YoLs êuß SôhL[ôL ùY°«p YW®pûX. ùRôÝûLdLôL BLôUj ùNôpXl ThPÕm @éTdLo (W-) @YoLs ùRôÝûL SPjÕYRtÏ Øu ùNu\ôoLs. @lúTôÕ S© (^p) @YoLs RUÕ @û\«u §ûWûV DVoj§l TôojRôoLs. S© (^p) @YoLs FeLÞdÏj úRôt\U°jR úTôÕ @YoL°u ØLjûR ®PÜm U¡rf£Vô] FkR Lôh£ûVÙm SôeLs TôojR§pûX.
@±®lTYo: @]v (W-)   èp: ×Lô¬ 681
ùTôÕYôL UWQ úYû[«p ªL Ød¡VUô] ®`VeLû[ Y-Ùßj§d áßúYôm. IÚYo SUdÏ IÚ XhNm ìTôÙm Utù\ôÚYo SUdÏ 5 ìTôÙm RW úYiÓm Fuß BÚkRôp Sôm UW¦dÏm úTôÕ XhNm ìTôûVl Tt±j Rôu úTÑúYôm.
BÕ úTôuß S© (^p) @YoLs UW¦dÏm úTôÕ RuàûPV NØRôVj§tÏj ùRôÝûLûV LûPl©¥dÏm T¥ ªLÜm Y-Ùßj§d á±]ôoLs.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أخرجه ابن ماجاه
S© (^p) @YoLÞdÏ UWQ úYû[«p @YoLÞûPV êfÑ úUÛm ¸Ým ùNuß ùLôi¥ÚkR úTôÕ @YoLs ùTÚmTôÛm ùRôÝûLûVl Tt±Ùm DeLÞûPV YXdLWm ùNôkR Uôd¡Ùs[ (@¥ûULû[l) Tt±Ùm Y-Ùßj§f ùNôu]ôoLs.
@±®lTYo: @]v ©u  Uô-d (W-)  èp: Blà Uô_ô (2688)


@pXôy, B\kRYoLs @û]YûWÙm UßûU °p FÝl© ®NôWûQ ùNnYôu. ØRu ØR-p @Yu ùRôÝûLûVl Tt±j Rôu ®Nô¬lTôu. BRtLÓjÕ Rôu Ut\ûYLû[l Tt± úLs® úLhTôu. Bû\Yu úLhÏm ØRp úLs®dÏ Sôm @û]YÚm RVôWôL BÚd¡uú\ôUô? Fuß úVô£dL úYiÓm
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» قَالَ هَمَّامٌ: لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ أَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ: " فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ: انْظُرُوا , هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ , فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ". خَالَفَهُ أَبُو الْعَوَّام أخرجه النسائي ِ
.  
@¥Vôu ØRu ØR-p ®Nô¬dLlTÓYÕ @YàûPV ùRôÝûLûVl Tt±j Rôu.
@±®lTYo: @éaýûWWô (W-)  èp: S^Â 463
ùRôZôRYoLÞdÏ FfN¬dûL
S© (^p) @YoLs IÚY²Pj§p úTôo ùNn¡\ôoLs Fu\ôp @Yu NôRôWQ Ït\jûRf ùNn§ÚdL Ø¥VôÕ. ùRôZôRY²Pm úTôo ùNnúYu Fuß ùNôp- BÚd¡\ôoLs Fu\ôp ùRôZôUp BÚlTÕ FqY[Ü ùT¬V Ït\m FuTûR Sôm ®[e¡d ùLôs[ úYiÓm.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»أخرجه البخاري  
U²RoLs, YQdLj§tÏj RϧVô]Yu @pXôyûYVu± úYß VôÚªpûX. ØamUÕ @pXôy®u çRo Fuß §VôL Sm© ùRôÝûLûV ¨ûX¨ßj§ ^LôjÕm ùLôÓdÏm YûW @YoLÞPu úTôo ׬V úYiÓm Fuß Sôu LhPû[«PlThÓsú[u Fuß @pXôy®u çRo (^p) @YoLs á±]ôoLs.
@±®lTYo: @lÕpXôy ©u DUo (W-)  èp: ×Lô¬ 25

ùRôÝûLûV ®ÓYÕ FuTÕ NôRôWQUô] Ït\ªpûX. Bû\ Ußl×f ùNVp Fuß S© (^p) @YoLs FfN¬jÕs[ôoLs. ùTÚUô]ôo (^p) @YoLs Iuû\ Bû\ Ußl×f ùNVp Fuß ùNôu]ôp @ÕùYu] £±V Ït\UôLYô BÚdÏm?. BûRj ùRôZôRYoLs Dtß úSôdL úYiÓm.

Bû\Yû] Sm©VYoLÞdÏm, SmTôRYoLÞdÏm Ds[ úYßTôÓ BkRj ùRôÝûL Rôu. Bû\Yû] GtLôRYoLs @pXôyûY UhÓm YQeLj RVôWô¡ ®hPôp Øv-mL[ôL Uô± ®ÓYôoLs. Bû\Yû] YQeÏYRtÏ @YoLs RVôWôL BpXôR LôWQj§]ôp @YoLs Bû\ UßlTô[oL[ôL BÚd¡\ôoLs. BlT¥lThP ùRôÝûLûV ®hÓ ®hPôp SUdÏm Bû\ UßlTô[oLÞdÏm Fu] ®j§VôNm?حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»أخرجه مسلم  
U²RàdÏm BûQ ûYl× Utßm Bû\ Ußl× A¡VYtßdÏm BûPúV (TôXUôL BÚlTÕ) ùRôÝûLûVd ûL®ÓYÕ Rôu.
@±®lTYo: _ô©o (W-)  èp: Øv-m 116


Ah£Vô[oLs Ï¥UdLÞdÏ @¿§ BûZjRôÛm @RtLôL @YoL°Pj§p Ï¥UdLs NiûP«Pd áPôÕ. A]ôp @YoLs ùRôÝûLûV ¨ûX ¨ßjRôUp BÚkRôp @YoL°Pj§p NiûP«PXôm Fuß S© (^p) @YoLs á±]ôoLs. NmTkRUôL YWd á¥V IÚ a¾³p ¿eLs ùR°Yô] Bû\ UßlûT @YoL°Pj§p LiPôp NiûP«PXôm Fuß YkÕs[Õ. AL S© (^p) @YoLs ùRôÝûLûV ®ÓYûR ùR°Yô] Bû\ Ußl×f ùNVp Fuß Ï±l©hÓs[ôoLs. ùRôÝûL ØKª²Pj§p BÚdL úYi¥V Ød¡VUô] @mNm FuTRôp Ah£Vô[oLs ùRôÝTYoL[ôL BÚkRôp @YoLÞdÏ F§WôLl úTôod ùLô¥ çdLd áPôÕ Fuß ùNôu]ôoLs.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ،
فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»اخرجه البخاري


""Ah£V§LôWj§p BÚlTYo L°Pm SôeLs NiûP«P UôhúPôm. FkR ®`Vm T¡WeLUô] Bû\ Ußl× FuTRtÏ @pXôy®PªÚkÕ FeLÞdÏ ARôWm ¡ûPjÕs[úRô @jRûLV ®`VjûR Ah£Vô[oL°Pm SôeLs LiPôúX R®W'' Fuß FeL°Pm S© (^p) @YoLs Dߧ ùUô¯ Yôe¡VÕm @YoLs FeL°Pm ùTt\ ©WUôQeL°p @PeÏm.
@±®lTYo: DTôRô ©u @v^ôªj (W-)  èp: ×Lô¬ 7056
َدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا» أخرجه مسلم  


( Øû\) @pXôy®u çRo (^p) @YoLs, ""(F]dÏl ©u) £X RûXYoLs YÚYôoLs. @YoL°Pm ¿eLs SuûUûVÙm LôiÀoLs. ¾ûUûVÙm LôiÀoLs. Vôo (¾ûUûV ùR°YôL) @±kÕ ùLôiPôúWô @Yo ©ûZjRôo. Vôo ùYßjRôúWô @Yo Rl©jRôo. (BRtÏ Uôt\UôL) Vôo (¾ûUûVd LiÓ) §Úl§ @ûPkÕ (@RtÏj) ÕûQ úTô]ôúWô (@YÚdÏd Ït\j§p TeÏiÓ)'' Fuß á±]ôoLs. DPú] UdLs, ""@YoLÞPu SôeLs úTô¬PXôUô?'' Fuß úLhPôoLs. @pXôy®u çRo (^p) @YoLs, ""BpûX, @YoLs ùRôÝûLûV ¨û\úYtßm YûW (úYiPôm)'' Fuß á±]ôoLs.
@±®lTYo: DmØ ^XUô (W-)  èp: Øv-m 3447


(41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) سورة المدثر

UßûU °p SWLYô£«Pm ùNôodLYô£Ls, ""Gu SWLj§p YkÕ @Y§lTÓ¡ÈoLs?'' Fuß úLhTôoLs. @RtÏ @kR SWLYô£Ls ùNôpÛm ØRp LôWQm SôeLs ùRôZ®pûX FuTÕ Rôu. Bû\Yu SmûUl TûPjR úSôdLjûR Sôm TôZôd¡]ôp @Yu RÚm RiPû] SWLm FuTûRl ©uYÚm YN]m DQojÕ¡\Õ.

@YoLs ùNôodLf úNôûXL°p BÚlTôoLs. Ït\Yô°L°Pm ""DeLû[ SWLj§p úNojRÕ FÕ?'' Fuß ®Nô¬lTôoLs. ""SôeLs ùRôÝúYôWôLÜm, GûZdÏ DQY°lúTôWôLÜm BÚdL®pûX'' F]d áßYôoLs. (Ŧp) êr¡úVôÚPu êr¡d ¡PkúRôm (F]d áßYôoLs)  (@pÏoAu 74:40)

ùRôÝûLûVd ùLÓdÏm çdLm
Buû\dÏ SUÕ ùRôÝûLLû[ ùTÚmTôÛm çdLm @ûXdL¯jÕ ®Ó¡\Õ. Ûao ùRôÝûLdÏ YÚ¡u\ áhPm KT_o ùRôÝûLdÏ YÚY§pûX. LôWQm çdLjûR DR± ®hÓ YÚYRtÏf £WUUôL BÚd¡\Õ.
LPûUVô] ùRôÝûLLû[ ¨û\úYt\ôUp çe¡VYàdϬV RiPû]ûV Sôm @±kÕ ùLôiPôp ¨fNVm ùRôÝûLdÏ TôeÏ ùNôpXlThP ©u SUdÏj çdLm YWôÕ.


 حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا، قَالَ: أمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ القُرْآنَ،  فَيَرْفِضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ
S© (^p) @YoLs Rôm L]®p LiP RûX SÑdLlTÓm U²RûWl Tt±d ϱl©hÓ, ""@Yo ÏoAû]d Ltß    @ûRl ×\dL¦jÕ, LPûUVô] ùRôÝûLûVj ùRôZôUp D\e¡VYo'' Fuß ®[dLm @°jRôoLs.
@±®lTYo: ^ØWô (W-)  èp: ×Lô¬ 1143

Smªp ªLÜm ùNôtT SToLs Uôj§Wm Rôu KT_o ùRôÝûLûV ¨û\úYtß¡\ôoLs. KT_o ùRôÝûLdLôL FÝkÕ ùRôÝYÕ Fu]úYô UûX úTôu\ Lô¬VjûRl úTôp SUdÏj ùR¬¡\Õ.
A]ôp LxPeLû[l ùTôÚhTÓjRôUp Bû\YàûPV ùTôÚjRjûRl ùT\ ®ûWkÕ J¥ YW úYiÓm. S© (^p) @YoLs LôXj§p YôrkR SVYgNLoLÞdÏ KT_o Utßm B`ô  ùRôÝûLLs ùTÚm ÑûUVôL BÚkR]. F]úY @kR SVYgNLoLû[l úTôuß Sôm ALdáPôùRu\ôp KT_o ùRôÝûLûV ®hÓ®Pd áPôÕ.
ùTÚUô]ô¬u LôXj§p BÚkR SVYgNLoLs áP Sôû[dÏ 3 úYû[ N¬VôLj ùRôÝÕ ®ÓYôoLs. A]ôp Øv-m Fuß Ruû]d á±d ùLôiÓ Sôû[dÏ IÚ úYû[ áP ùRôZôUp BÚd¡u\YoLs ReLs ¨ûXûV Ntß DQW úYiÓm.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا،أخرجه مسلم 
SVYgNLoLÞdÏ ªLd L¥]Uô] ùRôÝûL B`ô ùRôÝûLÙm, KT_o ùRôÝûLÙm AÏm. @q®Wi¥p Ds[ (SuûUûV) @YoLs @±kÕ ùLôiPôp RYrkRôYÕ @q®Ú ùRôÝûLLÞdÏ YkÕ ®ÓYôoLs.
@±®lTYo: @éaýûWWô (W-)  èp: Øv-m 1041


KT_o ùRôÝûL TXÚdÏj RY± ®ÓYûRl úTôp @^o ùRôÝûLÙm ùTÚmTôÛm RY± ®Ó¡\Õ. Gù]u\ôp BkR BWiÓ úSWeL°Ûm Sôm D\e¡d ùLôi¥ÚlúTôm. F]úY Rôu S© (^p) @YoLs BkR BWiÓ ùRôÝûLLû[d ϱl©hÓd á± BûYLû[ ¨û\úYt±VYo ùNôodLm ùNpYôo Fuß á±]ôoLs.

 حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ،

""TL-u ùYlTm Ïû\kR BWiÓ úSWj ùRôÝûLLû[ (@RôYÕ KTwo Utßm @^o ùRôÝûLLû[) Vôo ùRôÝ¡\ôúWô @Yo ùNôodLj§p ÖûZYôo'' Fuß @pXôy®u çRo (^p) @YoLs á±]ôoLs.
@±®lTYo: @éê^ô (W-) èp: ×Lô¬ 574 


நன்றி : ஏகத்துவம் மாத இதழ் 
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

வணக்க வழிபாடுகள்

ஷீயாக்கள்

ஆரோக்கியம்

 
Support : Creating Website | MSM Safwan
Copyright © 2011. Kaisan Riyadi - All Rights Reserved
Template Created by Lanka Web DSN
Proudly powered by Blogger